Yadda wasu abubuwa suka fashe a Mekziko bayana afkuwar girgizar kasa

Yadda wasu abubuwa suka fashe a Mekziko bayana afkuwar girgizar kasa

Yadda wasu abubuwa suka fashe a Mekziko bayana afkuwar girgizar kasa

News Source:   ()